วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม สาขาการประถมศึกษา หมู่ 3

กิจกรรม อบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู  วันอาทิตย์  ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2556 ณ  ศูนย์ภาษา