วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556
 กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556

กิจกรรมรับน้องประจำปี 2556  นำโดย น.ส.อลิสา ผิวเงิน และ น.ส.ตรีรัตน์  แก้วงามประเสริฐ  
คบ.2  การประถมศึกษา  หมู่  3

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม สาขาการประถมศึกษา หมู่ 3

กิจกรรม อบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู  วันอาทิตย์  ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2556 ณ  ศูนย์ภาษา